Hasičský rok so Šarišom

Pivo

Pravidla

Podrobné pravidlá vernostného programu


(v tomto znení platia od 15. 6. 2018)


Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel vernostného programu „HASIČSKÝ ROK SO ŠARIŠOM“ ďalej len „vernostný program“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedeného vernostného programu na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá je možné ozmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ vernostného programu je:

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.
so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš
IČO: 31 648 479, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sa, vložka č. 10414/P
(ďalej len „usporiadateľ“)


2. Definície pojmov:
 

 • Účastníkom sa rozumie akýkoľvek zbor dobrovoľných hasičov (ďalej len „účastník“), ktorý v období konania vernostného programu usporadúva akúkoľvek akciu a riadne, úplne a pravdivo usporadúvanú akciu zaregistruje.
   
 • Akciou sa rozumie akákoľvek akcia (napr. súťaž v hasičskom športe, hasičský ples, narodeniny člena, oslavy výročia a podobne) usporadúvaná hasičským zborom v období konania vernostného programu (ďalej len „akcia“).
   
 • Elektronickým účtom sa rozumie sekcia v databáze priradená účastníkovi (ďalej len „elektronický účet“).
   
 • Rokom sa rozumie časový úsek od 1. 4. do 31. 3. (ďalej len „rok“).
   
 • Floriánmi sa rozumejú virtuálne body, ktoré sú pripisované na elektronický účet účastníka (ďalej len „Florián“). Na účet sú pripísané, hneď ako účastník predloží na riadne registrovanú akciu riadny doklad o nákupe piva Šariš.
   
 • Poukázkami sa rozumejú odmeny získané za nákup piva Šariš 10 alebo Šariš 12 (ďalej len „Poukazy“). Ide o poukazy na odber piva Šariš zdarma.
   
 • Dokladom sa rozumie potvrdenie alebo jeho kópia o nákupe piva Šariš, ktoré disponuje všetkými daňovými náležitosťami podľa zákona (ďalej len „Doklad“).
  Doklad musí disponovať pečiatkou účastníka a jeho podpisom.

Doklad musí byť vystavený veľkoobchodným predajcom piva Šariš.

3. Termín konania vernostného programu:

Vernostný program prebieha bez časového obmedzenia do odvolania na území Slovenskej republiky (ďalej len „obdobie konania vernostného programu“ a „miesto konania vernostného programu“). Odvolanie vernostného programu bude účastníkom oznámené najneskôr 3 mesiace pred jeho zrušením.


4. Účasť na vernostnom programe:

 • Zbor dobrovoľných hasičov sa zúčastňuje vernostného programu nasledujúcim spôsobom:

Účastníkom sa zbor dobrovoľných hasičov stáva po svojom riadnom zaregistrovaní, ktoré môže vykonať ktorýkoľvek jeho člen. Pri registrácii uvádza registrujúci člen názov zboru dobrovoľných hasičov a svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, poštovú adresu vrátane okresu a kraja a telefonický a e-mailový kontakt). Na základe registrácie je zboru dobrovoľných hasičov pridelené identifikačné číslo, ktorým je registrujúci člen povinný sa preukazovať pri komunikácii v rámci vernostného programu. V rámci vernostného programu sa zo strany usporiadateľa vernostného programu vždy rokuje s členom zboru dobrovoľných hasičov, ktorý ho ako účastníka do vernostného programu zaregistroval, a tento člen zbor dobrovoľných hasičov ako účastníka pri všetkých rokovaniach v rámci tohto vernostného programu zastupuje.


Po registrácii môže následne účastník kedykoľvek počas trvania vernostného programu zaregistrovať akciu (napr. súťaž v hasičskom športe, hasičský ples, narodeniny člena, oslavy výročia a podobne). Účastník je povinný akciu zaregistrovať riadne, úplne a pravdivo.


Pri registrácii akcie je povinný účastník uviesť termín akcie, názov akcie, predpokladaný počet návštevníkov a predpokladaný počet a typ nakupovaných sudov piva Šariš.


Registrácia účastníka aj akcie prebieha na webovej stránke www.hasicskyroksosarisom.sk, e-mailom na adrese info@hasicskyroksosarisom.sk alebo telefonicky na čísle 950 812 434.


Akcia by mala byť zaregistrovaná pred jej konaním, najneskôr však 7 dní po skončení akcie.

 • ​​Účastníci nespĺňajúci podmienky účasti na vernostnom programe alebo konajúci v rozpore s pravidlami vernostného programu, nebudú do vernostného programu zaradení. Ak sa ukáže, že títo účastníci aj napriek uvedeným pravidlám čerpali výhody vo vernostnom programe, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytli, nemajú nárok na toto čerpanie a čerpanie z vernostného programu sa neuskutoční.

5. Floriány:

 • Za nákup každého 30 l a 50 l KEG sudového piva Šariš 10 alebo Šariš 12 získavajú účastníci virtuálne body – Floriány.
   
 • Floriány sa účastníkovi započítavajú na elektronický účet až po predložení riadneho dokladu alebo kópie dokladu o zaplatení piva Šariš.
   
 • Minimálny odber na jednu akciu je jeden 30 l sud piva Šariš.

Účastník nakúpi pivo Šariš vo veľkoobchodných prevádzkarniach.

 

 • Za 30 l sud piva Šariš 10 získavajú účastníci 60 Floriánov.
   
 • Za 50 l sud piva Šariš 10 získavajú účastníci 100 Floriánov.
   
 • Za 30 l sud piva Šariš 12 získavajú účastníci 70 Floriánov.
   
 • Za 50 l sud piva Šariš 12 získavajú účastníci 115 Floriánov.

6. Čerpanie poukazu – pivo Šariš:

 

 • Floriány, t. j. virtuálne body môžu účastníci vymeniť za poukaz na 50 l sud Šariš 10 nebo Šariš 12. Poukazy na bonusové pivo zdarma je možné uplatniť vo všetkých predajniach uvedených na webových stránkach Hasičského roku so Šarišom (www.hasicskyroksosarisom.sk) v sekcii Kam pre Šariš.
   
 • Na získanie poukazov je nutné predložiť riadne doklady alebo kópie dokladov (pozri definície pojmov) o zaplatení nákupu piva Šariš z riadne zaregistrovaných akcií.


Doklady alebo ich kópie je možné doložiť k riadne zaregistrovanej akcii najneskôr 1 mesiac, t. j. 30 dní po jej konaní.

 

 • Elektronicky spracované doklady (naskenované) vrátane identifikačného čísla a kontaktných údajov zašlú účastníci na e-mailovú adresu: info@hasicskyroksosarisom.sk.
   
 • Po kontrole dokladov o zaplatení piva Šariš bude účastníkovi započítaný zodpovedajúci počet Floriánov na elektronický účet.

 

 • Na elektronický účet bude načítaný skutočný počet Floriánov podľa skutočne zakúpených sudov piva Šariš. Ak účastník zakúpi menej sudov, než nahlásil, započíta sa zodpovedajúci aktuálny počet. Ak účastník zakúpi viac sudov, než nahlásil, započíta sa aktuálna výška uvedená na doklade o kúpe.

 

 • Poukaz na bonusové pivo zdarma je účastníkovi zaslaný na jeho požiadanie, ak suma Floriánov na elektronickom účte dosahuje hodnotu požadovanú za daný typ poukazu.
   
 • Hodnota poukazu na bonusové pivo zdarma sa líši podľa počtu čerpaných bonusových poukazov zdarma  za rok.
   
 • Pri čerpaní poukazov na bonusové pivo zdarma v počte 1 – 25 ks za rok je hodnota odčítaných Floriánov na tieto bonusové poukazy zdarma v hodnotách:
   
  • Na získanie poukazu na jeden 50 l KEG piva Šariš 10 je nutné disponovať na elektronickom účte hodnotou 400 Floriánov.
    
  • Na získanie poukazu na jeden 50 l KEG piva Šariš 12 je nutné disponovať na elektronickom účte hodnotou 460 Floriánov.
    
 • Pri čerpaní poukazov na bonusové pivo zdarma v počte 26 ks a viac za rok je hodnota odpočítaných Floriánov na tieto bonusové poukazy zdarma v hodnotách:
   
  • Na získanie poukazu na jeden 50 l KEG piva Šariš 10 je nutné disponovať na elektronickom účte hodnotou 600 Floriánov.
    
  • Na získanie poukazu na jeden 50 l KEG piva Šariš 12 je nutné disponovať na elektronickom účte hodnotou 690 Floriánov.

7. Usporiadateľ vernostného programu s cieľom overiť skutočnosť, či sa na akcii bude predávať Šariš 10 alebo Šariš 12, môže kontaktovať účastníka. Účastník sa zaväzuje umožniť Promotímu Šariša navštíviť usporadúvanú akciu a uskutočniť na akcii súťaže a hry.


8. Všetky poukazy sa zasielajú doporučenou poštou na adresu uvedenú pri registrácii. Platnosť poukazov je od 1. 6. 2018 vždy 90 dní od dátumu vydania.


9. V prípade, že sa účastníkovi nepodarí doručiť poukazy na ním uvedenú poštovú adresu pri registrácii alebo v prípade, že si účastník poukazy nevyzdvihne alebo ich nevyužije v čase a spôsobom podľa dopredu dojednaného plnenia, resp. podľa pokynov usporiadateľa, stráca na poukazy nárok a poukazy prepadnú zadávateľovi vernostného programu bez toho, aby pôvodnému účastníkovi vznikal nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany usporiadateľa či zadávateľa.


10. Zodpovednosť usporiadateľa za prípadné chyby poukazov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Nebezpečenstvo škôd na veci prechádza na účastníka okamihom odovzdania týchto poukazov na poštovú prepravu.


11. Usporiadateľ vernostného programu si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrovaných akcií. Do vernostného programu nebudú zaradené akcie, ktoré nebudú, hoci len okrajove či čiastočne, spĺňať stanovené podmienky vernostného programu, alebo ktoré odoslali účastníci nespĺňajúci podmienky účasti na vernostnom programe.


12. Usporiadateľ neručí za stratu, nedoručenie či omeškanie poukazov zasielaných prostredníctvom Českej pošty alebo Slovenskej pošty či iným spôsobom.

13. Usporiadateľ nemá žiadnu povinnosť vstúpiť do korešpondencie týkajúcej sa platnosti či neplatnosti registrácií zaslaných účastníkmi vernostného programu.


14. Z účasti na tomto vernostnom programe sú vylúčené osoby mladšie ako 18 rokov.


15. Účasť na vernostnom programe ani poukazy nie je možné vymáhať právnou cestou, keď na nič z toho nevzniká účastníkovi ani inej osobe právny nárok, a poukazy vo vernostnom programe nie je možné ani alternatívne plniť v hotovosti. Účastník sa vernostného programu účastní s vedomím, že nemôže požadovať poukazy v celkovom rozsahu ani v jednotlivých prípadoch v hodnote vyššej alebo vo väčšom množstve, než aké určí usporiadateľ, ani nie sú oprávnení požadovať namiesto poukazov peňažné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči používateľom vernostného programu inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.


16. Usporiadateľ vernostného programu si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá vernostného programu či vernostný program úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady.


17. Účasťou na vernostnom programe prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.


18. Člen zboru dobrovoľných hasičov, ktorý tento zbor do vernostného programu zaregistroval, súhlasí s tým, aby bol zo strany usporiadateľa v súvislosti s týmto vernostným programom kontaktovaný, a to telefonicky, poštou aj prostredníctvom e-mailu. Člen zboru dobrovoľných hasičov taktiež súhlasí s tým, aby bol zo strany usporiadateľa vyššie uvedenými spôsobmi kontaktovaný s informáciami o podobných vernostných programoch a súťažiach.


19. Registráciou zboru dobrovoľných hasičov v tomto vernostnom programe registrujúci člen potvrdzuje, že sa oboznámil so zásadami spracovania osobných údajov zverejnenými na stránkach vernostného programu.


20. Z vernostného programu sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a všetkých spolupracujúcich agentúr a osoby im blízke. V prípade, že sa účastníkom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba im blízka, poukaz nebude odovzdaný.


© 2018 Plzeňský Prazdroj